In Vlaanderen is de VLAREM II-wetgeving van toepassing, die restricties oplegt aan de geluidsoverlast, veroorzaakt door windturbines. In dit milieuvergunningsdecreet worden verschillende normen opgelegd, afhankelijk van de bestemming van het gebied, onder andere woongebied, agrarisch gebied en industriezone. Zo mag bijvoorbeeld het geluid van windturbines in woongebied overdag de grens van 44 dB(A) niet overschrijden, terwijl deze grens ‘s avonds en ‘s nachts op 39 dB(A) ligt. 

Het is echter het repetitieve karakter van het geluid, dat als hinderlijk wordt ervaren. Het continue “gezoef” van de wieken zorgt vaak voor overlast en stress bij de omwonenden. Zo wordt dit repetitive geluid van een windturbine als veel storender ervaren dan het geluid van een trein, vliegtuig of drukke autoweg. Dit kan vergeleken worden met een druppelende kraan, dat voor veel mensen storend is, eenmaal men de aandacht erop gevestigd heeft.

Naast dit hoorbaar geluid, produceren windturbines laag-frequent geluid, dat moeilijk tot niet hoorbaar is; alsook infrasoon, niet hoorbaar geluid. De VLAREM II-wetgeving houdt geen rekening met deze laag-frequente en infrasone geluiden, terwijl net deze twee types geluid overlast en gezondheidsklachten veroorzaken. Zo kan laagfrequent geluid onder andere aanleiding geven tot hoofdpijn, misselijkheid, slapeloosheid, stress, en verhoogde  bloeddruk. Bovendien is het ook van persoon tot persoon afhankelijk of men bepaalde geluidsfrequenties als storend ervaart. Een voorbeeld hiervan is de "mosquito", een toestel dat een hoogfrequent geluid verspreidt. Dit geluid is voor ouderen niet meer hoorbaar, maar toch een beperkt gebied (vb. winkelcentra, parken, en speeltuinen) onaantrekkelijk maakt voor hangjongeren.

 

Tijdens de infosessie stelde Eoly een simulatie van de geluidshinder voor, waarop het wettelijk bepaalde maximaal toelaatbare geluid terug te vinden is. Informatie over hoe deze simulatie werd opgesteld, is echter nog niet beschikbaar, waardoor de effectieve impact van het geluid nog niet ingeschat kan worden. Bovendien wordt in dergelijke simulaties geen rekening gehouden met de laag-frequente en infrasone geluiden, gezien het gebrek aan een wettelijk kader hieromtrent.